Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Βιοκαρπέτ προσπαθεί και προσελκύει τα καλύτερα στελέχη, με τις υψηλότερες προδιαγραφές για κάθε αιτούμενη θέση.